THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY

  • Home Announcements News တားမြစ်ဓါတုပစ္စည်းစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

တားမြစ်ဓါတုပစ္စည်းစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း


Thu 30-06-2016 Directorate of Industrial Collaboration

တားမြစ်ဓါတုပစ္စည်းစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၆ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်)


Top