စက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်ထားရန်

By: 

 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း
 • မှတ်ပုံတင်ရမည့်ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ
 • မှတ်ပုံတင်ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း
 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ

Service Procedure: 

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • လုပ်ငန်းရှင်သည် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ကောင်စီနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးသို့ ပုံစံ(က)(၃)စောင်ကို ပိုင်ရှင်၏လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံနှင့်အတူ ပေးပို့လျှောက်ထားရပါသည်။
 • လျှောက်လွှာတွင်ဖော်ပြချက်များ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ၊ တည်ဆဲဥပဒေအရညီညွတ်မှုရှိ/မရှိကိုရုံးမှ ပုံစံ(ခ)ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပါသည်။
 • ကွင်းဆင်းစိစစ်ပြီးပါက အဆိုပါလုပ်ငန်းအား မှတ်ပုံတင်ရန်ထောက်ခံခြင်း/ငြင်းပယ်ခြင်းပြုသည့်သဘောထားမှတ်ချက်ကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ကောင်စီနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံတင်ပြပါသည်။
 • စက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်အပေါ်စိစစ်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်အား ငြင်းဆိုခြင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
 • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ချက်အရ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီး ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပုံစံ(ဂ)တွင်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ကောင်စီနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးမှတစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်။
 • စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှ မှတ်ပုံတင်ကြေးပေးဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထားတင်ပြသည့်အခါ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ကောင်စီနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးက မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးပါသည်။
 • စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်သည် မှတ်ပုံတင်ကြေးကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ကောင်စီနယ်မြေဦးစီးဌာနရုံးထံမှ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာရရှိပြီးပါက၊ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်းပေးသွင်းရပါသည်။ နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း(၃၀) အတွင်းပေးဆောင်ပါက မှတ်ပုံတင်ကြေးအပြင် မှတ်ပုံတင်ကြေး၏ ၅၀%အား ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရပါသည် ဆက်လက်၍ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်းပယ်ဖျက်ပါသည်။

Detail Information >> www.disi.gov.mm/