၂၀၁၃ခုနှစ် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ

၂၀၁၃ခုနှစ် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေ