အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအား အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ