အမှတ်(၃၂)အကြီးစားစက်ရုံ(ကြံခင်း)

စက်ရုံတည်နေရာ           

            ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ကြံခင်း- ဘက်ရဲလမ်း၊မိုင်တိုင်အမှတ် (၃/၆) မှ

            (၅/၂)အတွင်း

အကျယ်အဝန်း

          ၇,၆၉၃.၂၆  ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်များ

            ရိုးရိုးဘိလပ်မြေ(Ordinary Portland Cement)

၀န်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

       အရာထမ်း                           ၅၈  ဦး 

       အမှုထမ်း                           ၉၆၈  ဦး

         နေ့စား                             ၄၅   ဦး

       စုစုပေါင်း                        ၁,၀၇၁  ဦး

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၄၂၂၈၆၀၅၀၉ (စက်ရုံမှူး - ဦးမြင့်နွယ်)

                                          ၀၄၄-၄၀၄၀၅

            ဖက်စ်                     ၀၄၄-၄၀၄၀၃

            Email. -