အမှတ်(၂၆)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)

စက်ရုံတည်နေရာ

          ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ သာဂရမြို့မှ ၃ မိုင်အကွာ၊

            သာဂရ - ကိုးပင် မော်တော်ကားလမ်းအနီး

အကျယ်အဝန်း

          ၃၉.၁၃  ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်များ

            Turbine , Boiler , Generator

၀န်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

       အရာထမ်း                           ၁၅   ဦး 

       အမှုထမ်း                           ၁၀၇   ဦး

         နေ့စား                               ၁    ဦး

       စုစုပေါင်း                            ၁၂၃  ဦး

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၄၀၃၇၂၀၇၈၄၊၀၉-၉၇၈၇၄၇၉၇၂(ခေတ္တစက်ရုံမှူး-ဦးဆန်းအောင်)

                                          ၀၉-၉၆၇၁၉၃၄၄၃               

            ဖက်စ်                     ၀၆၇-၈၄၃၀၀၀၈

            Email. -