အမှတ်(၂၄)အကြီးစားစက်ရုံ(ဒဂုံ) LED မီးသီးအလုပ်ရုံ

စက်ရုံတည်နေရာ

          အမှတ်(၃၄) ၊ ပါရမီလမ်း ၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။

အကျယ်အဝန်း

          ၁.၃၁၆   ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်များ

            LED

ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

            အရာထမ်း                             ၂   ဦး

            အမှုထမ်း                           ၁၀၁   ဦး

            စုစုပေါင်း                            ၁၀၃  ဦး

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၅၀၁၆၂၄၁ (စက်ရုံမှူး - ဦးခင်မောင်သန်း)

                                          ၀၁-၅၉၁၂၅၁

            ဖက်စ်                     ၀၁-၅၉၀၉၅၈

            Email. solarfactory.moi@gmail.com