အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ) ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ(သင်္ဃန်းကျွန်း)

စက်ရုံတည်နေရာ

            အမှတ်( ၂၈၆ )၊ နတ်စင်ပြွန်လမ်း၊( ဇ )တောင်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊

            ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊

အကျယ်အဝန်း

          ၁.၅၆၂ ဧက

ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများ

            ရာဘာအခြေခံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး

ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

            အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း စုစုပေါင်း               ၁၀၀ ဦး (၃၁.၃.၂၀၁၈)                    

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၇၃၂၁၆၀၄(လက်ထောက်စက်ရုံမှူး - ဒေါ်နှင်းယဉ်လှ)

                                          ၀၁-၅၇၇၆၃၃

            ဖက်စ်                     ၀၁-၈၅၅၀၇၁၆

            Email. -