အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ)

စက်ရုံတည်နေရာ                   

မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ သထုံ-ဘားအံ မော်တော်ကားလမ်း၊  မိုင်တိုင်(၇)၊  

ကြာပန်းကျေးရွာအနီး။

အကျယ်အဝန်း

          ၁,၀၉၆.၉၃ ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

            Bias Tyre အမျိုးမျိုး

ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

            အရာထမ်း     ၃၉ ဦး

            အမှုထမ်း     ၄၅၉ ဦး           

            နေ့စား            ၂ ဦး

            စုစုပေါင်း     ၅၀၀ ဦး

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၄၃၀၀၅၈၉၅ (စက်ရုံမှူး - ဦးစိုးလွင်)

                                          ၀၉-၄၉၈၁၆၀၃၈

            ဖက်စ်                     -

            Email.                   -