အမှတ်(၁၆) အကြီးစားစက်ရုံ(ဆင်တဲ)မှ ထုတ်လုပ်သော Hand Tools များ လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်