မီးခံအုတ်စက်ရုံခွဲ(စော်ဘွားကြီးကုန်း)

စက်ရုံတည်နေရာ     

                ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာလမ်း

အကျယ်အဝန်း

          ၆.၃၇  ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ       

                    -

၀န်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

       အရာထမ်း                             ၁  ဦး 

       အမှုထမ်း                               ၅  ဦး

         စုစုပေါင်း                             ၆  ဦး

 

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၄၂၁၁၇၈၇၄၃ (လက်‌ထောက်စက်ရုံမှူး - ဦးမြင့်စိုး)

                                          ၀၁-၆၄၅၆၆၆ ၊ ၀၁-၆၄၂၁၁၂

            ဖက်စ်                     -    

            Email.                    -