ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)

တည်နေရာ/အကျယ်အဝန်း               -    လှည်းကူးမြို့နယ်၊ စစ်ပင်မြောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မလစ်ကျေးရွာ၊ အမှတ် (၇)လမ်းမကြီးနှင့်ခရေပင်

                                                        လမ်းဆုံထောင့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး                                                 

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း                          -     အသည်းရောင်အသားဝါ (ဘီ)ကာကွယ်ဆေး  

Hepatitis 'B' Vaccine 
(Child Single Dose) 0.5 mL

Hepatitis 'B' Vaccine 
(Adult Single Dose) 0.1 mL

LIVOVAX-B
(Child Single Dose) 0.5 mL

LIVOVAX-B
(Adult Single Dose) 0.1 mL

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ                   -     ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)

                                                       ဖုန်း                       -၀၉၅၁၅၆၁၉၅၊ ၀၉၂၀၄၅၃၀၀ 

                                                       ဖက်(စ်)                  -၀၁၆၃၉၅၁၅

                                                       email:                   moihbvp@gmail.com