အမှတ်(၈)အထည်စက်ရုံခွဲ(ရမည်းသင်း)၏ စက်ရုံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ