အမှတ်(၇)အထည်စက်ရုံခွဲ(ဝမ်းတွင်း)၏ စက်ရုံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ