အမှတ်(၆)အထည်စက်ရုံခွဲ(မုံရွာ))၏ စက်ရုံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ