အထည်စက်ရုံခွဲ(မြင်းခြံ)၏ စက်ရုံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ