အမှတ်(၃)အထည်စက်ရုံခွဲ(စစ်ကိုင်း) ၏ စက်ရုံဆိုင်ရာအချက်အလက်များ