အမှတ်(၂၁)အကြီးစာစက်ရုံ(သထုံ)ရှိ အဆောက်အဦ (၂၄)လုံးနှင့် အမှတ်(၂၂)အကြီးစားစက်ရုံ(ဘီးလင်း)ရှိ အဆောက်အဦ(၂၇)လုံးတို့အား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်