မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ Plastic Tray (၄)မျိုး အဝယ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
 Plastic Tray (၄)မျိုး အဝယ်တင်ဒါ

၁။

 

ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့်အရေအတွက်

Plastic Tray

  စဉ် ပစ္စည်းအမည် အရေအတွက်
  (က) 1cc(10's) ၈၀၀,၀၀၀ ခု
  (ခ) 2cc (10's) ၇၀၀,၀၀၀ ခု
  (ဂ) 10cc (5's) ၄၅၀,၀၀၀ ခု
  (ဃ) 10/20mL ၃,၆၀၀,၀၀၀ ခု
၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် - (၁၄-၅-၂၀၁၈) မွန်းလွဲ (၄:၀၀)နာရီ
၃။ ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ -

​ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်/အင်ရောင်း)

၄။ တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ - ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ
      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊
      ​နေပြည်တော်

တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံ:ချုပ်)
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်

တယ်လီဖုန်းအမှတ်
၀၆၇-၃၄၀၈၃၈၈

၀၆၇-၃၄၀၈၃၅၄