အမှတ်(၄၀၅)၊ အခန်း(D1) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြေညီထပ်တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။         အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၄၀၅)၊ အခန်း(D1) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြေညီထပ်တိုက်ခန်း(၁)ခန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူငှားရမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-
             (က) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                 -  ၃၁-၁-၂၀၁၈
             (ခ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ      -  ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်
၂။          တင်ဒါပုံစံအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ ဖုန်း-၀၆၇၄၀၈၄၂၀ တွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း