စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတွင် စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ၏ သင်ကြားရေးသုံးပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 
၁။             စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတွင်  စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ၏ သင်ကြားရေးသုံးပစ္စည်းများအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
စဉ် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းတည်နေရာ
(က) Lot-1  (Air Conditioner နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်များ) ရုံးအမှတ် (၃၀)
(ခ) Lot-2 (Electrical နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ) ရုံးအမှတ် (၃၀)
 (ဂ)  Lot-3 (Machinery & Equipment နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ) ရုံးအမှတ် (၃၀)
(ဃ)  Lot-4 ( Furniture)  ရုံးအမှတ် (၃၀)

  ၂။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၁၆.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၃၀.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၀) တွင် တင်ဒါပုံစံများကို သတ်မှတ်ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

၃။         တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်   - (၃၀.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ (၁၆:၀၀)နာရီ။
၄။        တင်ဒါသွင်းရမည့်နေရာ      - စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန၊
                                                        ရုံးအမှတ် (၃၀) ၊ နေပြည်တော်
 
စုံစမ်းရန်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေး ဌာန  ရုံးအမှတ် (၃၀) ၊ နေပြည်တော် 
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၆၇-၄၀၅၀၅၁၊