စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ရုံး(၃)ရုံးအား ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ရုံး(၃)ရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၃၀၊ ၃၇၊ ၄၁)တို့တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါ သဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
စဉ်    ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း                                                    လုပ်ငန်းတည်နေရာ
(က) E.C ခန်း Polish တင်ခြင်းလုပ်ငန်း                                             ရုံး(၃၀)
(ခ) Stage စင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း                                                      ရုံး(၃၀)
(ဂ) JICA အရာရှိခန်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်း                                             ရုံး(၃၀)
(ဃ) ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း                                                              ရုံး(၃၀၊ ၃၇၊ ၄၁)
(င) မျက်နှာကျက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း                                                  ရုံး(၃၀၊ ၃၇၊ ၄၁)
(စ) ဟောင်းနွမ်းနေသောတံခါးပြတင်းများပြုပြင်ခြင်း                            ရုံး(၃၀၊ ၃၇၊ ၄၁)
      နှင့်လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
(ဆ) ကွန်ကရိလောင်းခြင်းနှင့်အမိုးဖာခြင်းလုပ်ငန်း                               ရုံး(၃၀၊ ၃၇၊ ၄၁)
(ဇ) ကြွေပြားခင်းခြင်းလုပ်ငန်း                                                           ရုံး(၃၀၊ ၄၁)
(ဈ) လှေကားခုံပြုလုပ်ခြင်း                                                                ရုံး(၃၀)
(ည) ရေနှင့်မိလ္လာပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း                                                   ရုံး(၃၀၊ ၃၇၊ ၄၁)
(ဋ) လျှပ်စစ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း                                                          ရုံး(၃၀၊ ၃၇၊ ၄၁)
၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၃၁.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၁၁.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့ထိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)တွင်  တင်ဒါပုံစံများကို သတ်မှတ်ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃။     တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်        -   (၁၁.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊(၁၆:၀၀)နာရီ။
၄။     တင်ဒါသွင်းရမည့်နေရာ          -   စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်။
စုံစမ်းရန်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊နေပြည်တော်။
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၆၇-၄၀၅၁၄၈၊ ၀၆၇-၄၀၅၃၃၉