စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးကိရိယာများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးကိရိယာများ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 
  ၁။  စဉ်    အကြောင်းအရာ                                                                                     အရေအတွက်
       (က)  Testing Equipment for Dust                                                                 1 No
       (ခ)   Testing Equipment for Biological Oxygen Demand                            1 Set
               With Complete Accessories                                                                
       (ဂ)   Testing Equipment for Chemical Oxygen Demand                             1 Set
               With Complete Accessories
      (ဃ)  Testing Equipment for Odor                                                               16 Nos
      (င)   Testing Equipment for Light Intensity                                                   1 No
      (စ)   Gas Detector (G-460)
              Sensor-NO2 (1.5~2) mg/Nm3                                                            16 Nos
              Sensor-NH3 (1~50)mg/Nm3                                                              16 Nos
              Sensor –O2(0~25% Vol) mg/Nm3                                                     16 Nos
၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်         - (၁-၈-၂၀၁၇) နံနက် (၀၉:၃၀) မှ (၁၆:၃၀)နာရီထိ
၃။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်               - (၃၁.၈.၂၀၁၇)ရက် (၁၆:၀၀)နာရီ
၄။ တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ                 - ရုံးအမှတ်(၄၁)၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်။ 
         တင်ဒါပုံစံများကို ဖော်ပြပါလိပ်စာ၌ ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိလိုပါက စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။