အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)မှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အမှတ်(၁၄) အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
စဉ်             လုပ်ငန်းတည်နေရာ                                       ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း
(က) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရေတာရှည်မြို့နယ်၊               - စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းရှိမြစ်ရေတင် 
        အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ၊သာဂရမြို့၊                Pontoon မှ  မြစ်ရေတင်ခြင်းလုပ်ငန်း
                                                                              လိုအပ်သော ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း

                                                                             - Ground Tank ဂါလံ (၅၀၀၀၀)ဆံ့ (၂)လုံး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း                                                                                                     - Pump House (10' x 10' x 10') ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

၂။        အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၅.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၁.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ထိ အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ၊ သာဂရမြို့၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် တင်ဒါ ပုံစံများကို သတ်မှတ်ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃။    တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်               -   (၇.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊(၁၆:၀၀)နာရီ။
၄။    တင်ဒါသွင်းရမည့်နေရာ                 -   အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
                                                             စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
                                                             ရုံးအမှတ်(၃၀)၊နေပြည်တော်။
စုံစမ်းရန်
အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)
သာဂရမြို့၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၆၇-၄၀၅၃၂၂၊၀၉-၄၃၀၉၇၈၂၅၊ ၀၉-၄၃၀၁၈၆၈၁။
                                                                                                   တင်ဒါခေါ်ယူရေးကော်မတီ
                                                                                                   အမှတ်(၁၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)
                                                                                                   သာဂရမြို့၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး