ထုပ်ပိုးပစ္စည်း(၂)မျိုး၊ Cartoon Box(၄)မျိုး၊ Plastic Bag (5"x12")၊ ½ oz Plastic Bottle & Cap ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
ထုပ်ပိုးပစ္စည်း(၂)မျိုး၊ Cartoon Box(၄)မျိုး၊ Plastic Bag (5"x12")၊ ½ oz Plastic Bottle & Cap အဝယ်တင်ဒါ

၁။ ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့် အရေအတွက်
စဉ်    ပစ္စည်းအမည်                                             အရေအတွက်
(က) Plastic Tray                                             ၇,၁၂၄,၀၀၀ ခု
       (For 10/20ml Vial)
(ခ) Carton Box, Label, Directional Leaflet    ၂,၆၅၀,၀၀၀ ခု
      For Ceftrizxone & Cefotaxime Inj:
(ဂ) Carton Box (D930/20/500cc)                      ၃၅၀,၀၀၀ ခု
      (33x27.5x23.5)cm
(ဃ) Carton Box (D930/50/IP)                           ၁၀၀,၀၀၀ ခု
       (41.5 x 22.5 x 7.5)cm
(င) Carton Box (D930/50/1 ¾)                             ၉၇,၀၀၀ ခု
      (37 x 29 x 9.5)cm
(စ) Carton Box (D930/50/ORS Blue)                   ၈၆,၀၀၀ ခု
      (21.5 x 19 x 10)cm
(ဆ) Plastic Bag (5"x12")                                      ၅၅,၀၀၀ ပေါင်
(ဇ) ½ oz Plastic Bottle & Cap                             ၆၃၂,၅၀၀ ခု

၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်        - (၁၂-၇-၂၀၁၇) မွန်းလွဲ(၄:၀၀) နာရီ
၃။ ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ   - ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်-BPI)၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း-BPI)
၄။ တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ    - ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်။