အမှတ်(၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)နှစ်သင်တန်းအတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ

By: 

အမှတ်(၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁)နှစ် သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၄) အတွက် သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို ဖော်ပြပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။