သစ်ပွကုန်ကြမ်း(၁၇၆၀.၁၃)တန်အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဖြစ် ရောင်းချလိုခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။     စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ သတင်းစာစက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း)ရှိ သစ်ပွကုန်ကြမ်း(၁၇၆၀.၁၃)တန်အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဖြစ် ရောင်းချလိုပါသည်။
       သစ်ပွကုန်ကြမ်း Lot(၁၃)ခု -(၁၇၆၀.၁၃)တန်
၂။    တင်ဒါဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
      (က) တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်-၂၆.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ့(၁၀:၀၀)နာရီ
      (ခ)တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ    - အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊
                                                        အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊
                                                        ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်။
                                                        ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၈၃၇၅၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၃
     (ဂ)တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်        -  ၂၅.၄.၂၀၁၉၊ ၁၆:၀၀ နာရီ
    (ဃ)တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ    -  အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊
                                                        ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်။
၃။    အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရှိလိုပါက အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်။
ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၈၃၇၅၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၉၃၊ ၀၉-၉၆၅၃၇၉၁၆၃ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။