ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)နှင့် ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)တို့တွင် အလုပ်ရုံစိတ်မှူးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း