မီးထိုးဆီ ခွဲတမ်းများအား မင်းလှမြို့၊ သံပရာကန်မှ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)အရောက် မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့် သယ်ယူလို၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
  
၁။ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)အတွက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လစဉ် မီးထိုးဆီ ခွဲတမ်းများအား မင်းလှမြို့၊ သံပရာကန်မှ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)အရောက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်သယ်ယူလိုပါသည်။
 
၂။ ပုံစံများ စတင်ရောင်းချမည့်ရက် -      ၁၉.၁၀.၂၀၁၈
    တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်      -      ၉.၁၁.၂၁၁၈(၁၆:၀၀)နာရီ
 
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
 
 
 
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရုံအမှတ်(၃၇)၊နေပြည်တော်
ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၄၀၈၂၇၅၊၄၀၈၁၉၅